Všeobecné podmienky

Preambula

Cieľom VOP je dosiahnuť spravodlivú rovnováhu záujmov medzi fotografom a zákazníkom.

I. Vymedzenie pojmov

 1. Fotografické práce. Pojem „fotografické dielo“ sa vzťahuje na výsledok práce, ktorú pre klienta vykonal fotograf v súlade so zmluvou medzi stranami.
 2. fotograf. „Fotograf“ je osoba poverená robiť fotografické práce.
 3. zákazník. „Zákazník“ je osoba, ktorá objednáva fotografické dielo od fotografa.
 4. Strany. „Strany“ sú fotograf a zákazník.
 5. Kópia fotografického diela / kópie. Akákoľvek reprodukcia fotografického diela v analógovej alebo digitálnej podobe na dátovom nosiči, najmä na papieri, diapozitívoch, CD-ROMoch, pevných diskoch počítača, sa považuje za „kópiu fotografického diela“ alebo „kópiu“.

II Vykonávanie fotografického diela

 1. Dizajn fotografického diela je na základe písomných pokynov zákazníka ponechaný výlučne na uvážení fotografa. Predovšetkým je jediným rozhodnutím o technických a umeleckých nástrojoch, ako sú osvetlenie a kompozícia obrazu.
 2. Fotograf môže na prácu s fotografom použiť asistentov podľa svojho výberu.
 3. Fotografie, materiály a ďalšie vybavenie potrebné na fotografické práce poskytuje fotograf.
 4. Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, zákazník je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby miesta, predmety a osoby potrebné na fotografické práce boli k dispozícii v pravý čas.
 5. Ak zákazník posunie záznamovú reláciu na neskorší dátum menej ako dva dni pred stretnutím alebo ak si splní svoje povinnosti v súlade s oddielom II.4. po tomto dátume má fotograf nárok na náhradu už vzniknutých nákladov (vrátane nákladov tretích strán). Okrem toho má nárok na náhradu škody. Vypočítava sa na základe tarify SBf a predstavuje 50% poplatku, ktorý by bol splatný podľa tarify za vykonanie neúspešného vstupného.
 6. Pravidlo v oddiele II.5 sa uplatňuje aj v prípade, ak sa nahrávacia relácia odloží na neskorší dátum menej ako dva dni pred začiatkom zaznamenávacej relácie z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
 7. Miesto výkonu je miesto podnikania fotografa. Ak klient požiada fotografa o zaslanie fotografického diela alebo jeho kópií, riziká prechodu na zákazníka prechádzajú.
 8. Poplatok dohodnutý medzi stranami sa musí zaplatiť do 10 dní od fakturácie.

III. platba

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, uplatňujú sa tieto platobné podmienky:

 1. Ak je hodnota objednávky nižšia ako 1 000 CHF, 50% dohodnutého poplatku bude zaplatených po prijatí potvrdenia objednávky.
 2. Ak je hodnota objednávky vyššia ako 1000 CHF, 25% z dohodnutého poplatku bude splatných ako záloha po prijatí potvrdenia objednávky.
 3. Po dokončení objednávky vyhotoví fotograf konečnú faktúru s akýmikoľvek dodatočnými alebo zníženými nákladmi (napríklad dodatočné alebo kratšie hodiny, pokyny). Príprava konečnej faktúry je pre zákazníka vždy transparentná a zrozumiteľná.
 4. Platobné obdobie pre všetky faktúry je 10 dní.

Inštrukcie IV

 1. Voľba dopravného prostriedku v mieste vykonania objednávky je na uvážení fotografa a je uvedená v potvrdení objednávky.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, náklady na cestu sa účtujú zákazníkovi.

V. Zodpovednosť fotografa

 1. Fotograf je zodpovedný, vrátane zodpovednosti za vady, iba za úmyselné a hrubo nedbanlivé správanie. Obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na správanie jeho zamestnancov a pomocných osôb.
 2. Zákazník musí podať reklamáciu písomne ​​do šiestich pracovných dní odo dňa dodania diela, inak sa fotografické dielo považuje za schválené a nemožno uplatniť žiadne nároky.
 3. Zálohovanie údajov: Po odovzdaní schváleného fotografického diela fotografom zákazníkovi je za zálohovanie údajov zodpovedný zákazník.

VI. Použitie fotografického diela zákazníkom

a. Všeobecne

 1. Fotograf môže použiť fotografické dielo iba na účel dohodnutý s fotografom. Akékoľvek použitie, ktoré je v rozpore s touto zmluvou, zaväzuje zákazníka zaplatiť fotografovi kompenzáciu vo výške 150% z dlžného poplatku podľa sadzby SAB (Švajčiarska asociácia obrazových agentúr a archívov).
 2. Iba zákazník je oprávnený použiť fotografické dielo v rámci dohody s fotografom. Zákazník nie je oprávnený bez vzájomnej písomnej dohody dať tretím stranám právo používať fotografické dielo

b. Práva tretích strán

 1. Ak zákazník určil fotografovi, ktoré osoby sa majú fotografovať v priebehu fotografického diela, musí zabezpečiť, aby tieto osoby dali súhlas s použitím fotografie, ktorú zákazník urobil v súvislosti s použitím fotografického materiálu. Chce pracovať.
 2. Ak zákazník odovzdal veci fotografovi alebo mu určil určité miesta, na ktoré sa má fotografovať ako súčasť fotografického diela, musí zákazník zabezpečiť, aby žiadne právo tretích strán nebránilo použitiu toho, aby zákazník zobrazil tieto predmety alebo Miesta (miesta), v súvislosti s používaním fotografickej práce, chcú robiť.
 3. Ak dôjde k porušeniu povinností uvedených v predchádzajúcich dvoch odsekoch, zákazník sa zaväzuje nahradiť fotografovi všetky škody, ktoré by mohli byť priznané navrhovateľovi, a nahradiť mu všetky trovy konania, ktoré vznikli proti žalobcom.

VII Použitie fotografického diela fotografom

 1. Fotograf si vyhradzuje právo zverejniť fotografické dielo v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu (najmä na internete), sprístupniť ho tretím stranám, udeliť tretím stranám exkluzívnu alebo nevýhradnú licenciu na použitie fotografického diela alebo poskytnúť kópie fotografického diela tretej strany. Odovzdať prácu. Toto právo fotografa však podlieha predchádzajúcemu súhlasu zákazníka. Zákazník sa zaväzuje neodmietnuť svoj súhlas bez oprávneného dôvodu; za súhlas s príslušným použitím sa považuje zákazník, ktorý výslovne neodmietne alebo neobmedzí svoj písomný súhlas do tridsiatich dní od žiadosti fotografa o autorizáciu.
 2. V prípade použitia fotografického diela fotografa v zmysle predchádzajúceho odseku, fotograf zabezpečí, aby zamýšľané použitie neporušovalo práva tretích osôb rozmnožovať osoby, tovar alebo miesta.

VIII Referencie

Fotograf má právo, najmä v publikáciách (internet, tlačoviny), na výstavách av diskusiách s potenciálnymi zákazníkmi poukazovať na spoluprácu so zákazníkom a fotografické dielo, ktoré pre neho bolo vytvorené.

IX. Rozhodné právo a jurisdikcia

 1. Zmluvy medzi zákazníkom a fotografom sa riadia výlučne švajčiarskym právom.
 2. Výhradným miestom jurisdikcie je miesto podnikania fotografa.